תנאי שימוש באתר (תקנון)

Free Spirits & Co

  1. כללי
   1. אתר משקאות Free Spirits & Co הפועל בכתובת האינטרנט www.freespiritsandco.co.il (להלן: “האתר“), פותח ומופעל ע”י חברת זץ איבניר יזמות בע”מ, ח.פ. 516134145, מרחוב שרון אריה 7, תל אביב (להלן: “החברה”).
   2. תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה לבין כל אדם המשתמש באתר (להלן: “משתמש”), ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר לרבות הזמנת מוצרים באתר (להלן: “רוכש“) וכל העושה שימוש באתר מתחייב לקרוא תקנון זה בקפידה, המהווה לכל דבר ועניין, הסכם מחייב בין המשתמש ו/או הרוכש לבין החברה. כל משתמש ורוכש מתחייב לפעול באתר בהתאם להוראות הנזכרות להלן.
   3. השימוש באתר, במידע, בתכנים, ובהזמנת מוצרים באמצעותו כפוף לתקנון זה ומעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלו ולתנאים נוספים המופיעים באתר,  מדיניות הפרטיות והוראות נוספות מטעם הנהלת האתר ככל שיופיעו במהלך השימוש באתר (להלן: “המסמכים המחייבים“). יובהר כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון – אולם אם איננו מסכים עליו לצאת מהאתר ולא לעשות כל שימוש בו. המסמכים המחייבים הינם חלק בלתי נפרד מהאתר ומתקנון זה.
   4. כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחיות בלבד, לא תשמשנה לצרכי פרשנות ולא יהיה בנוסחן כדי לחייב את החברה או כדי לשמש ראיה לפרשנות התקנון.
   5. האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
   6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומועד כניסת השינוי יהיה מועד פרסום התקנון המעודכן באתר וכל פעולה מאוחרת ממועד זה תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
   7. זמינות המידע באתר כפופה לעיתים להסכמים של החברה עם צדדים שלישיים ולפיכך רשאית החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן ו/או להסיר שירות מוצר או תוכן מעת לעת, באופן מידי, ללא התראה מראש, בכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה בקשר לכך.
   8. טעות סופר כלשהי באתר לרבות בתיאור או מחיר מוצר לא תחייב את החברה בין אם הטעות נתגלתה לפני אישור ההזמנה ובין אם לאחריה.
   9. תמונות המוצרים באתר הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכנו הבדלים במראה בגוון בגודל בין המוצרים כפי שהם מוצגים באתר לבין המציאות. אין בכך כדי להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי.
   10. לאחר מסירת הפרטים באתר בטופס יצירת הקשר, בעת רכישת מוצרים או בעת הצטרפות לרשימת הדיוור של החברה, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש ולרוכש עדכונים בדואר אלקטרוני או במסרונים או בכל דרך אחרת. בכך ניתנת הסכמת המשתמש מראש לקבלת מידע מהחברה אודות אירועים, סדנאות, מוצרים חדשים, מבצעים, שירותים, דברי פרסומת, וכדומה ולא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לקבלת המידע מהחברה כמשמעות הדברים בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. בכל עת יהיה רשאי המשתמש לחזור בו מהסכמתו ולהודיע לחברה על ידי משלוח הודעת סירוב על סירובו לקבל דואר אלקטרוני או מסרונים מהחברה ו/או האתר.
   11. אזהרה: מרבית המוצרים הנמכרים באתר מכילים אלכוהול. מומלץ להימנע משתיה מופרזת של אלכוהול. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
  2. תנאי שימוש באתר
 • התקשרות בעסקה כלשהי באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. בהיותך משתמש באתר זה הנך מצהיר ומאשר כי הנך בן 18 ומעלה. מכירת יין ואלכוהול לקטינים בני 18 ומטה אסורה על פי דין ומהווה עבירה פלילית.
  1. בעת ביצוע ההזמנה יידרש הרוכש למסור פרטי זיהוי לרבות שם, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, טלפון, דוא”ל, כתובת ואמצעי תשלום.
  2. ככל והמוצרים הנרכשים כוללים משקאות אלכוהוליים, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש הצגת תעודה מזהה של הרוכש ו/או של מקבל המשלוח ו/או של אוסף המשלוח, על מנת לוודא שהינו בגיר וכשיר על פי חוק לקבל את המוצרים. החברה תהיה רשאית לסרב למסור את המוצרים ככל שמקבל המשלוח איננו כזה. במקרה זה תהיה החברה אף רשאית לבטל את המשלוח ולא תקום כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך כלפי החברה. עם זאת, על פי שיקול דעתה של החברה, תהיה החברה רשאית למסור את המשלוח לנמען אחר הכשיר לכך על פי החוק, בכפוף לכך שתשלום עלויות המשלוח הנוספות יחולו על הרוכש.
  3. אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי רוכש באתר תתקיים בתנאי שנתמלאו כל התנאים המצטברים הבאים: (א) הרוכש קיבל דוא”ל אישור מהאתר כי ההזמנה נתקבלה בחברה ותישלח לכתובת שצוינה בהזמנה (ב) ניתן אישור מחברת האשראי לביצוע התשלום (ג)  המוצרים זמינים במלאי (ד) הכתובת למשלוח שצוינה בהזמנה נכללת ברשימת אזורי החלוקה כפי שמפורטים בתקנון זה (ה) הרוכש הינו בגיר שאינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה המאמתת זאת.
  4. עם ביצוע הרכישה נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו האישיים יישמרו במאגרי המידע של החברה על פי הוראות הדין.
  5. פרטי הפעולה באתר, ובכלל זה פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן ומקובל בסחר אלקטרוני. הפרטים יועברו לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי כדי להשלים את פעולת הרכישה ובכפוף להוראות כל דין. החברה לא תעשה שימוש בפרטי אמצעי התשלום אלא לשם ביצוע התשלום בגין העסקה עם הרוכש ופרטים אלה לא יועברו לשום גורם אחר לשם כך בכפוף להוראות כל דין.
  6. על אף האמור לעיל החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי העסקה ופרטיו האישיים של הרוכש לצד ג’ אם (א) הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים (ב) הרוכש עשה שימוש בשירותי החברה לשם ביצוע מעשה בלתי חוקי (ג) התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את הפרטים כאמור לצד ג’ (ד) בכל מקרה של הליכים משפטיים כלשהם בין החברה והרוכש.
  7. על אף האמור לעיל החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו. מסירתו או שימוש בו עם גורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו.
  8. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות”  (cookies) כדי לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם.
  9. אם וככל שיוצג באתר מידע מסחרי או פרסומי שמקורו בצדדים שלישיים וכן במקרה ובאתר יופיעו קישוריות לאתרים אחרים שאינם מנוהלים על ידי החברה, אין החברה אחראית לכל פרט בנוגע אליהם לרבות מידת אמינותו של המידע, דיוקו, נכונותו ועדכניותו  ולמשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה  כלפי החברה בנוגע לאלה.
 1. הגבלת השימוש באתר
  1. החברה רשאית שלא לאפשר למשתמש כזה או אחר לרכוש מוצרים באתר, גם אם בעבר אפשרה לו לעשות כן.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לבטל את הזכאות לרכוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי:
 1. אם נמסרו במתכוון פרטים כוזבים או שגויים;
 2. אם בוצע מעשה או מחדל הפוגעים, או העלולים לפגוע באתר, בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה ו/או מי מטעמה;
 3. אם נעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 4. אם המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות של החברה, כולה או חלקה ו/או הפר אי אילו מחובותיו על פי תקנון זה.
 5. אם המשתמש חייב כספים להנהלת האתר או לחברות הקשורות בה ולא פרע את חובו, על אף שחלף המועד לתשלומו;
 6. אם כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר של ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, החברה רשאית לבטל את ההזמנה ולא תהיה חייבת לספק את המוצרים שהוזמנו גם אם נשלח מטעמה אישור הזמנה כלשהו, ולרוכש לא תקום כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.
 2. לחברה לא תהיה אחריות אם נשלחה לרוכש הודעת הסירוב מטעם חברת האשראי או לאו. החברה תעשה את מירב המאמצים לעמוד בקשר עם הרוכש במקרה זה להסדרת התשלום באמצעי תשלום אחר וביצוע ההזמנה אך אין זה מחובתה או באחריותה לעשות כן.
  1. משלוחים זמני אספקה ואזורי חלוקה
   1. דמי משלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו יחויב הרוכש בדמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום ההזמנה והינו מחושב בהתאם לאזורי החלוקה.
   2. לחילופין, הרוכש יוכל לבחור במהלך ההזמנה באיסוף עצמי ללא עלות נוספת, ולאסוף את המוצרים מכתובת האיסוף המופיעה באתר בתוך 2 ימי עסקים מיום אישור העסקה  והמוצרים יישמרו בו למשך תקופה של לא יותר מ 14 ימים ממועד אישור העסקה.
   3. לחברה הזכות לשנות את מחירי המשלוח מעת לעת ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
   4. אזורי חלוקה – הזמנת המוצרים באתר מוגבלת לאפשרויות הקיימות מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר.
   5. החברה לא תהיה מחויבת לספק הזמנה שהתקבלה במחשבי החברה לכתובת שאינה בתחום אזורי החלוקה גם אם כבר בוצע החיוב לגביה, ואולם החברה תפעל לזיכוי העסקה שחויבה במהירות המרבית.
   6. לחברה הזכות הבלעדית לשנות את אזורי החלוקה מעת לעת ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
   7. החברה רשאית לספק מוצרים גם מעבר לאזורי החלוקה הקיימים לפי שיקול דעתה ובתיאום טלפוני מראש.
   8. אספקת ההזמנה תתאפשר אך ורק כאשר הכתובת נמצאת בתחום אזורי החלוקה ואין כל מניעה טכנית או אחרת המונעת את אספקת ההזמנה, בכפוף לכך שהחברה סבורה שלא מתבצע ניצול לרעה של שרותיה ולא תהיה לרוכש כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.
   9. זמני אספקה – החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות המרבית. מוצרים הקיימים במלאי יישלחו תוך 5 ימי עסקים מיום אישור העסקה ובתיאום מראש עם הנמען (יובהר שימי עסקים לא כוללים ימי שישי, שבת, שבתון, חג וערב חג). עוד יובהר כי החברה לא תהיה אחראית לעיכובים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה ו/או עקב עיכובים של חברת השליחויות ו/או לאירועים שנגרמו כתוצאה מכוח עליון. כמו כן מועדי האספקה האמורים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
   10. מובהר, כי הזמנות של רוכשים שיעשו בסמיכות או במהלך ימי חג, ערבי חג, מועדים וכו’ תסופקנה בהתאם למועדי האספקה שיופיעו באתר במועד ההזמנה והם יגברו על מועדי האספקה הכלליים המפורטים בתקנון זה לעיל.
   11. לחברה עומדת הזכות לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי את חברת השליחויות בה היא תשתמש ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
   12. טווח שעות לאספקת ההזמנה ישלח לרוכש בפרטי הקשר שצוינו בעת ההזמנה. במקרה והרוכש לא יהיה נוכח בכתובת המבוקשת בעת האספקה יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי יתואם עם הרוכש. במקרה זה, יחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים הנהוגים בחברה ולא תעמוד לרוכש כל טענה, דרישה או תביעה בנושא זה. על אף האמור, לחברה הזכות, על פי שיקול דעתה, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח.
   13. המשלוח יימסר למקבל ההזמנה בכתובת הנקובה בהזמנה בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין המעידה על היותו מעל גיל 18 שנים.
   14. החברה רשאית להגדיר סכום מינימום לרכישת מוצרים באתר וכן לקבוע מקסימום לרכישת מוצר מסוים או באופן כללי.
   15. מועד אישור העסקה ייחשב החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי אצל החברה.
  2. הזמנת מוצרים, מחירים ומבצעים
   1. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את היצע המוצרים באתר, בכל עת, ואינה מתחייבת להמשיך למכור את אותם המוצרים בעתיד  והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
   2. מידה ומוצר שהוזמן אזל במלאי החברה מתחייבת להודיע על כך לרוכש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע לרוכש מוצר חלופי במחיר דומה וההזמנה תעודכן מחדש בהתאם להסכמת הרוכש. כמו כן החברה רשאית להציע לרוכש להמתין לחזרת המוצר למלאי. במידה והרוכש יסרב החברה תזכה את אמצעי התשלום בסכום המוצר שאזל במלאי.
   3. המחירים באתר הינם בשקלים חדשים כולל מע”מ בהתאם לדין החל, ולא כולל דמי משלוח ועמלות כלשהן בהן יחויב הרוכש על ידי שירות הסליקה ו/או חברת כרטיסי האשראי של הרוכש. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לעדכן את מחירי המוצרים ללא הודעה מוקדמת. במידה והמחירים עודכנו טרם השלמת תהליך ההזמנה הרוכש יחויב בהתאם למחירים המעודכנים.
   4. על אף שהחברה עושה את מירב המאמצים להימנע מטעויות באתר, עלולה ליפול טעות סופר ויוצג מחיר שגוי למוצר. במקרה זה החברה תפנה לרוכש ותעדכן אותו אודות הטעות שנפלה והמחיר הנכון למוצר. רק לאחר שהחברה תקבל את אישור הרוכש תשלים החברה את ההזמנה. במידה והרוכש יסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון החברה לא תהיה מחויבת לספק את המוצר במחיר השגוי ולרוכש לא תהייה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.
   5. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר תוצג תמונה להמחשה בלבד ותיאור לא ממצה של מפרט המוצר לרבות מחירו בשקלים בהתאם לשיעורו כדין. במקרה של פער או הבדל בין תמונת מוצר לבין תיאורו המילולי, יגבר התיאור המילולי. בכל מקרה מובהר, כי התיאור המילולי אינו חייב להיות מדויק והוא נועד לצורך ביאור אינפורמטיבי כללי ובלתי ממצה של מאפייני המוצר.
   6. בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להפסיק מבצעים, הטבות, הנחות, קבלת שוברים קופונים או כרטיסים מכל סוג שהוא, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן כל הודעה מוקדמת על כך, ומבלי לגרוע בזכאותו של רוכש שטרם פקעה טרם החלטת החברה להפסקת ההטבה ו/או ההנחה ו/או קבלת השובר, הקופון או כרטיס מכל סוג שהוא, לפי העניין.
   7. אין לבצע הזמנה של כפל מבצעים.
   8. החברה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, להציע הצעות ייחודיות למשתמשי האתר, לרבות הצעות המותנות בביצוע הזמנות של מוצרים דרך האתר בלבד, ובכפוף להוראות כל דין.
   9. ידוע למשתמש, כי בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להציע מוצרים שונים ו/או מבצעים ו/או תנאים מסוימים לכל המשתמשים או לחלקם והוא מוותר על כל טענה בקשר עם האמור.
   10. ככל שהזמנה כלשהי לא נקלטה באורח מלא, כשהיא אינה מכילה את כל הפרטים הנדרשים, המוצרים שהוזמנו לא יסופקו, גם אם הסיבה לתקלה נעוצה במחשבי החברה ו/או באתר. במקרה זה הרוכש מתבקש לפנות לחברה על מנת לקבל סיוע בתיקון הנדרש ו/או בהשלמת ביצוע ההזמנה.
  3. ביטולים והחזרות
   1. הרוכש רשאי לבטל הזמנות של מוצרים שאינם פסידים אשר הוזמנו באתר ככל שיש למשתמש זכות ביטול בהתאם ובכפוף להוראות הדין, ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 כאמור באמצעות הודעה שתימסר לחברה. ההודעה תימסר בכתב באחת הדרכים הבאות: בדואר רשום לכתובת החברה כאמור בסעיף 1.1 או לכתובת הדוא”ל asaf@freespirits.co.il בהודעת הביטול יש לציין שם, מספר ת”ז ומספר ההזמנה.
   2. (א) במקרה של ביטול עקב אי התאמה בין המוצר שהרוכש קיבל לבין פרטי המוצר המופיעים בסיכום ההזמנה באתר או פגם, החברה תחזיר לך את מלוא הסכום ששילמת עבור ההזמנה, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, ובלבד שהמוצר חזר באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש; (ב) במקרה של ביטול שלא בשל אי התאמה כאמור או פגם, החברה תחזיר לך את הסכום ששילמת עבור המוצר בניכוי דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול. במקרה של ביטול ההזמנה בשל אי התאמה כאמור או פגם, איסוף המוצר מבית הלקוח יהיה באחריות החברה. במקרה של ביטול שלא בשל אי התאמה כאמור או פגם, על הרוכש יהיה להשיב את המוצר לאחד מסניפי החברה.
   3. במידה והרכישה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, ההחזר הכספי יושב לכרטיס האשראי בניכוי עמלה בגובה 3% וזאת בתוך 30 ימי עסקים מיום החזרת המוצר ובהתאם להנחיות חברות האשראי והתנאים בהם נרכש. לפיכך, אם שולם בתשלומים יבוצע ההחזר בתשלומים
   4. מוצרים שנרכשו בחבילה, החזרתם תתקבל אך ורק כחבילה, ולא תתאפשר החזרת מוצרים בודדים מתוך החבילה.
   5. לא תתאפשר החזרת מוצרים ללא הצגת חשבונית מקורית של ההזמנה.
  4. הגבלת אחריות
   1. האחריות הבלעדית לטיב המוצרים, איכותם, מהותם, תכונותיהם, תמונותיהם, הנתונים והמידע לגביהם המופיעים באתר, חלה על יצרני המוצרים בלבד.
   2. החברה אינה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, לרוכש ו/או צד ג’ כלשהו, כתוצאה מרכישה, אספקה ו/או צריכת המוצרים.
   3. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לרכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין, רכישה בזדון, פעולת רכישה תחת שם משתמש אחר שלא בהסכמתו ו/או כל נזק מכל מין וסוג כתוצאה מביצוע הזמנה באתר.
   4. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לרוכש בשל מוצר פגום ו/או בשל עיכוב במשלוח, אלא אם נגרמו בשל רשלנות בלתי סבירה מצד החברה. במקרה זה אחריות החברה תהיה מוגבלת עד לסכום התמורה ששולמה בפועל ולא תחול על כל סכום גבוה ממנו.
   5. על הרוכש האחריות לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו אל מול ההזמנה שביצע, והחברה תצא ידי חובתה כלפי הרוכש עם מסירת המוצרים לכתובת המשלוח.
   6. במקרה של מוצר פגום, הזכות היחידה שתעמוד לרוכש תהיה החלפתו או קבלת החזר כספי בגובה עלותו.
   7. החברה ו/או מי מטעמה ינקטו באמצעי זהירות על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים ו/או הרוכשים. עם זאת, יובהר כי ההזמנה מתבצעת באופן מקוון ומכאן, חשוף האתר לניסיונות פריצה של האקרים ו/או גורמים עוינים אחרים. הרוכש מצהיר כי מובן לו כי מאחר ובאתר הוא פועל בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשביה ו/או חשיפת המידע השמור בהם ו/או באתר. ככל שיעלה בידי צד ג’ לחדור למידע זה ו/או להשתמש בו לרעה לא תהיה לרוכש כל טענה, דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות מי שקשור במחשביה ובאתר.
   8. החברה תעשה את מירב המאמצים בכדי להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש נקי מכל ‘וירוס’ או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת ריגול אחרת, ובפרט תפעל למניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, אין ביכולתן של החברה ו/או מטעמה בכדי להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מ’וירוסים’, תוכנות זדוניות ו/או ריגול בכל עת, או להבטיח מניעה מוחלטת של חשיפת המידע האגור אצלה  ולמשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
  5. אחריות לשימוש באתר
   1. השירותים באתר ניתנים לשימוש “כפי שהם” (As-Is) וככל שיהיו זמינים (As-Available). האתר אינו מותאם ולא ניתן להתאימו למטרה ספציפית או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לשירות ו/או התוכן באתר ו/או לאור תקלות, טעויות ו/או כשלים כלשהם בשימוש ו/או הפעלת האתר, והחברה לא תישא באחריות לכל נזק והחברה לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתמשים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם האתר.
   2. החברה איננה מתחייבת כי השירותים הניתנים והמוצעים באתר, יינתנו ויופיעו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו ללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית, קלקולים, תקלות, נזקים או כשלים, הטעיות – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת או כל תקלה או כשל אחרים, אצל החברה או ספקים אחרים.
   3. המשתמש לא יבצע באתר כל  פעולה בניגוד לדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמש לא ישלח כל הודעה בעלת אופן מיני בוטה, מטריד, מעליב, פוגעני, גס, גזעני, מאיים ו/או פוגע ברגשותיו של מאן דהוא, מעודד ביצוע עבירה פלילית, מהווה לשון הרע ופוגע בפרטיות.
   4. בכל מקרה בו המשתמש יפר את חובותיו על פי תקנון זה לרבות בקשר למסמכים המחייבים ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה לרבות מי מטעמה הקשור באתר, בגין כל נזק והוצאה שיגרמו להם עקב כך, ובכלל זה הוצאות שכר טרחת עורכי דין.
   5. מבלי לגרוע מן האמור, החברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקינות האתר או לגבי תקלות כלשהן באתר, הנובעות מביצוע לקוי של ספקים אחרים או גורמים שאינם בשליטתה, לרבות כוח עליון כגון: שביתות, מזג אויר, מלחמה, ימי חג וכדומה. השימוש באתר כפוף לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט ולפיכך לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה, או תביעה בגין כל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור, כשל טכני או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור. החברה אינה אחראית, ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט על כל רכיביה ולא תישא בכל אחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאת, איחורים, מניעת רווח וכיו”ב, אשר יגרמו למשתמש במישרין או בעקיפין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מסכים ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד’, אשר מקורם בכוח עליון, לא ייחשבו כלל להפרה של תקנון זה על-ידי החברה, ולא יזכו את המשתמש בכל סעד, זכות או תרופה.
  6. קניין רוחני
   1. מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר מכל סוג שהוא לרבות, אך לא רק, סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם המותג, שם האתר, התכנים באתר, הנתונים באתר, תיאור המוצרים, הלוגו, תמונות, עיצובו הגרפי של האתר, התוכנה, קוד המחשב, וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר, בין אם בממשק חיצוני ובין אם מוצפן – הינם רכושה של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה את השימוש בהם והם מוגנים על ידי חוקי מדינת ישראל ואמנות בין לאומיות, לפי העניין.
   2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לתרגם, לשווק, לשדר, לשכפל, להציג, לבצע הנדסת היפוך, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר באופן זמני או קבוע, מלא או חלקי, במורה ו/או ללא תמורה, בכל צורה שהיא, בכל חלק מן המידע ו/או התכנים הכלולים באתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים לפי העניין, ואין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או כל שימוש באופן שעשוי להוות פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמה מפורשת בכתב מראש.
  7. מדיניות פרטיות
   1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמש בעת השימוש באתר ומזמינה את המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות המופיעה באתר בכתובת: freespiritsandco.co.il/privacy, ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
   2. בכפוף להוראות הדין ותקנון זה, המשתמש מאשר כי ידוע לו שפרטיו יישמרו באתר והוא לא יידרש להזינם מחדש בכל פעם.
  8. סמכות שיפוט
   1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל סכסוך הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
   2. כל מחלוקת מכל סוג שהוא, לרבות מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר לכל הזמנה המבוצעת באתר, בין משתמש ו/או רוכש לבין החברה, תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית הנתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בישראל בלבד.
 • שונות
  1. החברה תהא רשאית לשלוח לכל משתמש, בכל להוראות הדין ותקנון זה, משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על החברה, מותגיה, הליכי רכישה ורשמים כלליים מהאתר, וידוע למשתמש כי החברה רשאית לעשות שימוש מכל מן וסוג בנתונים שנתקבלו במסגרת המענה למשוב.
  2. כל הרישומים והתיעוד שייאגרו אצל החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם שימוש המשתמש ו/או הרוכש באתר ישמשו הוכחה לכאורה לקיומם ולנכונותם.
  3. מובהר כי הימנעות מפעולה במקרה או במקרים של הפרה או הפרות של תנאי השימוש על-ידי המשתמש ו/או הרוכשי לא תחשב כהסכמה או כוויתור מצד החברה על זכויות ולא ילמדו מהם גזירה שווה לגבי מקרים דומים או לגבי מקרים אחרים.
  4. אם בית משפט מוסמך יפסוק כי תנאי מתנאי השימוש זה אינו חוקי, אינו תקף או בלתי אכיף, יישמרו תוקפם וחלותם המלאים של שאר תנאי ההסכם.
דילוג לתוכן